Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Titlul proiectului: Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători de elită

Contract POSDRU/187/1.5/S/155397

Beneficiar:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, www.uaic.ro

Partener:
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, www.ubbcluj.ro

Grup țintă:
Proiectul se adresează unui grup țintă de 125 doctoranzi selectați din cei 210 studenți înmatriculați în ciclul III de studii (studii doctorale) în anul universitar 2014-2015 în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, aceștia urmând a proveni din toate cele 11 școli doctorale existente în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Doctorale (IOSUD) și acoperind următoarele domenii de doctorat: matematică, fizică, informatică, geografie, geologie, știința mediului, chimie, biologie, economie, finanțe, contabilitate, cibernetică și statistică economică, informatică economică, management, marketing, filologie, istorie, drept, filosofie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării, științe ale educației, psihologie, teologie.

Condiții de eligibilitate:

 • sunt cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
 • sunt doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014/2015 (inclusiv cei cu taxă);
 • nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.;
 • îşi înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general:
creșterea calității, atractivității, motivației și relevanței cercetării doctorale în raport cu domeniile de specializare inteligentă definite în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2007-2013, cu provocările noii societăți a cunoașterii și ale globalizării.

Obiective specifice:

OS1. Sprijinirea celor mai buni doctoranzi înmatriculați în anul academic 2014-2015 în anul I de studii doctorale pentru realizarea unei cercetări de calitate și pentru diseminarea rezultatelor acesteia în mediul științific național și internațional.
OS2. Creșterea gradului de adecvare a cercetarii doctorale la dinamica dezvoltării tehnologice și imperativul creșterii economice.
OS3. Îmbunătățirea potențialului de valorizare științifică a rezultatelor cercetării în acord cu cerințele societății bazate pe cunoaștere, a dezvoltării durabile și a asigurării unei economii competitive și incluzive.
OS4. Utilizarea eficientă și eficace a resurselor materiale, umane si financiare alocate proiectului cu respectarea principiilor legate de libera concurență, tratamentul nediscriminatoriu și alocarea optimă a resurselor.

Activități:
Activități operaționale

A.1.Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: burse și mobilități (OS1 și OS2)
A.1.1. Întocmirea metodologiei de selecție a grupului țintă
A.1.2. Selecția grupului țintă din rândul doctoranzilor din anul I (înmatriculați în anul universitar 2014-2015)
A.1.3. Întocmirea documentelor pentru calitatea de beneficiari (contract, FIGT, declarații de consimțământ, anexe, declarație cont bancar etc.)
A.1.4. Furnizarea de burse pe baza documentelor de aprobare înaintate responsabilului financiar (centralizatoare burse întocmite de responsabilii de monitorizare a grupului țintă pe baza raportelor lunare avizate favorabil de tutore)
A.1.5. Publicarea metodologiei de acces la mobilități interne și transnaționale
A.1.6. Avizare deplasări de catre tutore

A.2. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferințe (OS2)
A.2.1. Publicarea metodologiei de acces la conferințe pe site-ul ce conține informații despre proiect
A.2.2. Avizare participări de catre tutore

A.3. Organizarea conferinței școlilor doctorale (OS2)
A.3.1. Contractare servicii organizare eveniment
A.3.2. Realizarea volumului de publicații al conferinței
A.3.3. Întocmirea programului evenimentului
A.3.4. Pregătirea logisticii
A.3.5. Promovarea evenimentului
A.3.6. Derularea conferinței

A.4. Organizarea de sesiuni de formare a competențelor transversale: egalitate, dezvoltare durabilă și protecția mediului (OS3)
A.4.1. Pregatirea materialelor și a logisticii (studii de caz, texte de interpretat, filme, echipamente IT).
A.4.2. Implicarea doctoranzilor ale caror teme de cercetare interferează cu aceste aspecte
A.4.3. Derularea sesiunilor de formare

A.5. Organizarea de module privind managementul cercetării (OS3)
A.5.1. Pregătirea materialelor și a logisticii
A.5.2. Derularea de module privind managementul cercetării

A.6. Oferirea de sprijin pentru întărirea capacității de publicare științifica (organizarea de sesiuni de cursuri privind comunicarea știintei) (OS3)
A.6.1. Pregătirea materialelor și logisticii
A.6.2. Derularea de cursuri privind comunicarea științei

A.7. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar (OS3)
A.7.1. Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumați prin contract
A.7.2. Organizarea de întâlniri lunare de supervizare
A.7.3. Schimburi și abordare intregrată a bunelor practici (în cadrul unor întâlniri lunare de supervizare vor fi invitați deținatori ai titlului de doctori pentru a împărtăși din propria experiențe și a le oferi beneficiarilor alte informații utile)
A.7.4. Îndrumare, consiliere, tutoriat

Activități de management

A.M.1. Managementul proiectului și achiziții (OS4)
A.M.1.1. Organizarea resursei umane necesare derulării proiectului (contracte, fișe post)
A.M.1.2. Organizarea de reuniuni periodice de lucru
A.M.1.3. Raportare
A.M.1.4. Întocmirea de documentații pentru demararea procedurilor de achiziție
A.M.1.5. Derularea de proceduri de achiziție
A.M.1.6. Semnarea de contracte de achiziție
A.M.1.7. Derularea contractelor de achiziție
A.M.1.8. Recepția produselor și serviciilor achiziționate
A.M.1.9. Efectuarea plății pentru produsele și serviciile achiziționate

A.M.2. Informare și publicitate
AM.2.1. Evenimente de promovare
A.M.2.2. Actualizare portal web proiectRezultate anticipate:
 • 125 de doctoranzi sprijiniți în cadrul proiectului;
 • 125 de participări ale doctoranzilor la conferințe internaționale organizate în România în domeniul lor de interes științific;
 • 125 de lucrări științifice prezentate la conferințe științifice;
 • 125 de rapoarte științifice;
 • 25 de participări ale doctoranzilor la conferințe internaționale organizate în străinătate, în țări ale Uniunii Europene, în domeniul lor de interes științific;
 • organizarea unei conferințe a școlilor doctorale;
 • publicarea unui volum al conferinței școlilor doctorale cu lucrările susținute de beneficiarii proiectului la această manifestare științifică;
 • 25 de luni de stagiu de mobilitate transnațională (stagii de maximum 2 luni, într-o universitate sau centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, fiind eligibile maximum două stagii de mobilitate pentru un doctorand);
 • 10 stagii de studiu/cercetare, cu durata medie de 10 zile, într-o universitate, centru de cercetare, centru de documentare, arhivă sau întreprindere inovativă din România;
 • 2 sesiuni de formare a competențelor transversale: egalitate, dezvoltare durabilă și protecția mediului;
 • 2 module privind managementul cercetării;
 • 2 sesiuni de cursuri pentru întărirea capacității de publicare științifică.
Copyright © 2010 - 2011 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi